Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a recriwtio diogel

Dylai’r defnydd o wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG, neu’r CRB gynt) fod yn rhan o’ch polisi a’ch arferion recriwtio diogel cyffredinol.

Mae modd cael at wiriadau GDG drwy gorff ymbarél sydd wedi’i gofrestru â GDG. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan: https://www.gov.uk/find-dbs-umbrella-body

Pan fo staff neu wirfoddolwyr yn gweithio gyda phlant neu oedolion mewn perygl (agored i niwed), mae’n bwysig y gofynnir am wiriad GDG ar y lefel gywir a dylai’r angen am wiriad o’r fath fod wedi’i nodi’n glir mewn disgrifiad o’r swydd neu’r rôl.

O dan ddeddfwriaeth, mae yna weithgareddau a gwaith penodol y mae’n rhaid i berson sydd wedi’i wahardd rhag gweithio gyda grŵp agored i niwed penodol (plant a/neu oedolion) beidio â’u gwneud. Gelwir hyn yn weithgaredd rheoledig.

Os yw mudiad gwirfoddol yn cynnwys aelod o staff neu wirfoddolwr mewn gweithgaredd rheoledig yna, cyn iddynt ddechrau yn y rôl honno, rhaid cynnal gwiriad GDG manwl gan gynnwys gwirio’r rhestr(au) wahardd berthnasol (plant a/neu oedolion).

Rhaid i gyflogwyr sydd am gynnwys rhywun mewn gweithgaredd rheoledig beidio â chyflogi’n fwriadol berson sydd wedi’i wahardd ac felly maent yn gymwys i ofyn am wiriad GDG manwl gan gynnwys gwirio rhestr wahardd berthnasol y GDG (rhestr plant a/neu oedolion). Bydd gwirio’r rhestr wahardd yn dangos a yw rhywun wedi’i gynnwys ar y rhestr GDG berthnasol.

Efallai y bydd gwaith arall, nad yw’n cyfateb i’r diffiniad o weithgaredd rheoledig, ond sy’n cynnwys cyswllt sylweddol â phlentyn neu oedolyn mewn perygl (agored i niwed), yn gymwys am wiriad GDG manwl fel mater o arfer gorau. Ni fydd gwiriad o’r fath yn cynnwys gwirio’r rhestrau gwahardd.

Dylai’r Corff Cofrestredig sy’n cynnal gwiriadau ar eich rhan gadarnhau’ch cymhwysedd am wiriad ar y lefel gywir. Gallwch hefyd ddefnyddio’r teclyn cymhwysedd ar wefan GDG.

Nid yw hi bob amser yn ofynnol i chi wneud gwiriad newydd bob tro rydych yn derbyn aelod newydd o staff neu wirfoddolwr newydd, neu angen ailwirio staff presennol. Gallwch gael gwybod mwy gan wasanaeth Diweddaru’r GDG

Gallwch hefyd gysylltu â gwasanaeth diogelu WCVA i drafod cymhwysedd am wiriad a’r defnydd o wiriadau GDG, gan gynnwys y gwasanaeth Diweddaru, fel rhan o’ch cynllun recriwtio cyffredinol.

Y Camau Nesaf

Cymuned Diogelurecriwtio’n ddiogel

Mae’r gyfres wybodaeth hon yn rhoi trosolwg o: recriwtio mwy diogel a gwiriadau cofnodion troseddol; gweithgaredd rheoledig a chymhwysedd; arweiniad arfer da a rhestru cyfeirio, a pholisi recriwtio enghreifftiol.