Hyfforddiant

Hyfforddiant Sylfaenol Cymru Gyfan ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu v.2

Mae pecyn Hyfforddiant Sylfaenol ar Ymwybyddiaeth o Ddiogelu wedi ei ddiweddaru er mwyn iddo fod yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ac adlewyrchu’r diwylliant newydd o ymarfer diogelu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Wedi ei ddatblygu drwy bartneriaeth rhwng Cyngor Gofal Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, nod y pecyn yw helpu pobl i ddeall eu rôl o ran diogelu oedolion a phlant, eu helpu i adnabod gwahanol fathau o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod, a deall sut y gellir amddiffyn unigolion.