Diogelu mewn manylder

Gallwch gael mynediad at ein hadnoddau penodol I Gymru a'r trydydd sector yn yr adran cymuned diogelu. Mae yna hefyd nifer o adnoddau gwych ar gael dryw'r rhyngrwyd sy'n darparu gwybodaeth ac arweinaid ar ddiogelu.

Sylwch nad ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.Cofiwch na fyddai gweffannau sy'n tarddu o Loegr fel arfer yn crybwyll deddfwriaeth na chyd-destun Cymru, nac yn cynnig dogfennau yn Gymraeg.

Mudiadau penodol I Gymru

Plant yng Nghymru yw'r corff ymbarel cenedlaethol i'r rheini sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yng Nghymru

Mae gan Lwyodreath Cymru lawer or wybodaeth am ddiogelu plant, phobl ifanc a oedolion - dyma ychwanegiad diweddar i'w chanllawiau.

Dyma'r wefan ar gyfer Gwelia Gofal Cymdeithasol yng Nghymru yn annog gwella gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gwasanaethau cymdeithasol yn gNghymru. Dyma adroddiad diweddar ar ddiogelu ac amdiffyn oedolion yn Nghymru.

Mae'r Comisiynydd Plant Cymru yn cynorthwyo plant a phobl ifanc I ddefnyddio eu hawliau a chodi llais os ydynt yn cael eu trin yn amhriodol

Mae'r Comisiynydd Pobl Hynyn llais ac yn hyrwyddr annibynnol ar gyfef pobl hyn ledled Cymru gan sefyll drostynt a choli llaid ar eu rhan.

Mudiadau eraill

www.gov.uk yw'r wefan ar gyfer pob arweiniad ar y Gwasanaeth Datgelu a Gwarhardd

Mae'r NSPCCa Safe Network yn cynnig cymorth i'r sector gwirfoddol a chymunedol on gan ganolbwyntio ar Loegr. Mae deunyddiau'r NSPCC yn gyffredinol yn ddefnyddiol iawn ond ddim yn benodol I Gymru, felly dylech wirio'r ddeddfwriaeth a'r cyd-destyn

Mae gwenfan Child Protection in Sport yn dda iawn I gael arweiniad sy'n benodol I chwaraeon ond eto mae ar gyfer Lloegr. Gweler Chwaraeon Cymru ar Gyfer cyd-destun Cymru a'r Gymraeg ar gyfer bob Chwaraeon yng Nghymru.


Adnoddau

Rhwydwaith Llysgenhadon Diogelu

Rydym yn cynnig rhwydwaith anffurfiol – Rhwydwaith Llysgenhadon Diogelu – a fydd yn cysylltu cynrychiolwyr o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a mudiadau trydydd sector yng Nghymru sydd â diddordeb mewn diogelu.

Diben:

Nod y rhwydwaith yw hyrwyddo a datblygu arfer da o ran diogelu yn y sector.

Ein gweledigaeth yw y bydd llysgenhadon diogelu yn gweithio i rannu a datblygu arfer da, deunyddiau hyfforddi ardderchog a dulliau gweithredu, yn seiliedig ar y pecyn Diogelu ar gyfer Cymru Gyfan, ond i’w defnyddio yn y cyd-destun ehangach y tu hwnt i’r gweithlu gofal cymdeithasol.


SAN ToR

SAN EoI