Diogelu

Mae gan bawb gyfrifoldeb dros ddiogelu - mae'n fusnes i bawb.

Mae diogelu yn ehangach na'r ffocws hanfodol ar y rheini sydd yn y perygl mwyaf o gael eu niweidio ac mae'n rhan sylfaenol o lywodraethau da i'r mudiadau hynny sy'n gweithio gyda grwpiau agored i niwed.

Rhaid rhoi'r polisïau a'r arferion diogelu cywir yn eu lle; mae defnyddio Gwiriadau GDG yn helpu mudiadau i wneud penderfyniadau recriwtio mwy diogel a gwybodus ar gyfer rolau sy'n cynnwys gweithio gyda phlant neu oedolion.

Mae diogelu yn rhan werthfawr o fframwaith llwydraethu mudiad. Mae'n ymwneud ag iechyd a diogelwch; recriwtio, datblygu a chadw staff; sicrhau ansawdd a gofynion cyllido. Mae diogelu da a phriodol yn rhoi sicrwydd cyhoeddus ynglŷn â'ch mudiad ac yn cyfrannu at enw da'r trydydd sector yn gyffredionol.

Diogelu yw'r broses o ddiogelu rhywun rhag niwed, ni waeth sut mae'r niwed hwnnw'n digwydd. Mae'n weithgaredd ataliol yn gellir ei rhoi ar waith unrhyw adeg, gorau po gyntaf, er lles pawb.

Cynhelir gweithgaredd amddiffyn i amddiffyn pobl benodol sy'n dioddef, neu mewn perygl o ddioddef, niwed sylweddol ac mae'n un o swyddogaethau asiantaethau statudol: y Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Heddlu, ond gall yr NSPCC hefyd agor ymchwiliad i honiadau bod plentyn wedi'i gam-drin.

Dyma gonglfeini diogelu:

  • polisïau ac arferion diogelu - beth sy'n gywir i'ch mudiad chi ac asesu'ch trefniadau diogelu
  • hyfforddiant diogelu cyffredinol - rhoi polisïau ar waith ac adnabod camdriniaeth a niwed
  • diwallu cyfrifoldebau statudol - adrodd pryderon i'ch partneriad statudol lleol a rhanbarthaol a chydymffurfio â'r Ddyletswydd Atgyfeirio at y GDG


Camau nesaf:

Gymuned diogelu

i'ch helpu i gael pen ffordd drwy faterion diogelu a recriwtio mwy diogel rydym wedi mapio ystod o wybodaeth sydd ar gael i chi - ymunwch â'n cymuned diogelu i gael casgliad llawn o adnoddau.