Asesiad diogelu

Mae mudiadau trydedd sector yn chwarae rhan bwysig o ran darparu gwasanaethau a gweithgardeddau i blant, pobl ifanc a oedolion. Gall defnyddio dull seiliedig ar risg a hunanasesiad eich helpu i wneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth ynglŷn â diogleu eich mudiad.

Gellir defnyddio'r offeryn hunanasesu fel rhestr wirio i adolygu trefniadau yn eich mudiad a chanfod beth arall all fod angen i chi ei wneud i roi mesurau diogelu ar waith. Nid yw'r offeryn hunanasesu yw bwriadu, nac yn gallu, ymdrin â phob agwedd bosib ar ddiogelu mewn mudiadau trydydd sector. Yn yr un modd, nid yw'n bosib cynnwys yr holl elfennau a manylion megis dylunio polisi. Ei nod yw amlygu'ch cyfrifoldebau cyfreithiol, arferion da a rhai meysydd i'w hystyried yn ymarferol. Dim ond y chi all ddweud sut beth yw'r drefn ddiogelu orau bosib i'ch mudiad.

Rydym yn adolygu'r offeryn yn gyson fel ei fod yn adlewyrchu datblygiadau cyfredol.

Hoffem wybod sut mae defnyddio'r offeryn hunanasesu yn newid arferion o fewn mudiadau a pha mor ddefnyddiol mae pobl yn ei gael. Adborth.

Camau nesaf: defnyddio'r adnoddau yn arferion a pholisi diogelu a recriwtio mwy diogel i helpu i lenwi'r bylchau ac i gwblhau'r broses manteisiwch ar ein hyfforddiant.