Arferion a Pholisi

Dylai bob mudiad sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion a allai fod mewn perygl oherwydd oedran, salwch neu anabledd, gael polisi diogelu. Dylid ei gadw lle gall staff, gwirfoddolwyr a phartïon perthnasol ei ddarllen, a dylai fod ar gael iddynt, unwaith mae cadeirydd y bwrdd wedi’i lofnodi. Dylai’r polisi gynnwys gweithdrefnau clir ar gyfer ymateb i gyhuddiad, datgeliad o gamdriniaeth bosib neu bryder ynghylch arferion gwael. Dylid adolygu a diweddaru’r polisi bob blwyddyn.

Er bod yna egwyddorion da cyffredin a ddylai fod ym mhob polisi diogelu, dylai’r manylion fod yn benodol i bob mudiad unigol.


Dylai goruchwylwyr, staff a gwirfoddolwyr sy’n darparu gwasanaethau i blant, pobl ifanc neu oedolion a allai fod mewn perygl gael hyfforddiant i’w gwneud yn ymwybodol o gamdriniaeth a hyfforddiant diogelu fel y gallant sylweddoli pan fo rhywun mewn perygl ac ymateb yn briodol i ddatgeliadau. Dylai staff a gwirfoddolwyr gael hyfforddiant ar bolisi diogelu’r mudiad fel rhan o’r broses gynefino .

Dylai hyfforddiant diogelu a chod ymddygiad clir, er mwyn atal a chydnabod camdriniaeth, fod yn flaenoriaeth ar gyfer bob mudiad ac asiantaeth cyflenwi sy’n cynnig unrhyw fath o waith sy’n cynnwys cyswllt agos a rheolaidd rhwng staff a chleientiaid.

Mae diogelu yn rhan werthfawr o fframwaith llywodraethu mudiadau. Mae’n ymwneud â’r canlynol:-

  • iechyd a diogelwch
  • recriwtio, datblygu a chadw staff
  • sicrhau ansawdd
  • cyllid, fel sy’n ofynnol gan lawer o gyllidwyr