Adrodd pryderon

Os oes gennych bryder ynglŷn â phlentyn:

Os oes gan unrhyw un wybodaeth, pryderon neu amheuon bod plentyn yn dioddef niwed, wedi dioddef niwed neu fod risg debygol y bydd yn dioddef niwed, eu cyfrifoldeb hwy yn sicrhau bod y pryderon yn cael eu hatgyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol neu'r heddlu lleol sydd â dyletswyddau a phwerau statudol i wneud ymholiadau ac ymyrryd pan fo angen

Gallech hefyd gysylltu â:

NSPCC https://www.nspcc.org.uk/

Llinell Amddiffyn Plant 24 awr NSPCC: 0808 800 5000

Comisiynydd Plant Cymru http://www.complantcymru.org.uk/

Os oes gennych bryder ynglŷn ag oedolyn:

Dylai diogelu oedolyn agored i niwed fod yn flaenoriaeth i bawb. Gallwch gysylltu â'ch gwasanaethau cymdeithasol lleol neu ffonio'r heddlu.

Gallech hefyd gysylltu â:

Age UK: 0800 169 6565

Comisiynydd Pobl Hŷn http://www.olderpeoplewales.com/wl/Home.aspx

Swyddfa Ymchwiliad Cymru

ebost: contactwalesinquiryoffice@iicsa.org.uk

Linellau cymorth: 0800 917 1000

https://www.iicsa.org.uk/cy/

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn rhoi dyletswydd statudol ar holl bartneriaid perthnasol (iechyd, addysg, ayyb) yr awdurdod lleol i atgyfeirio at yr awdurdod lleol unrhyw oedolyn neu blentyn sy’n dioddef neu mewn perygl o ddioddef niwed sylweddol ac mae’n atgyfnerthu’r arfer da i unrhyw unigolyn neu fudiad atgyfeirio at y gwasanaethau cymdeithasol neu’r heddlu unrhyw blentyn sy’n dioddef neu mewn perygl o ddioddef niwed sylweddol

http://www.cgcymru.org.uk/y-ddeddf/?force=2

Dyletswydd i atgyfeirio

Mae yna ddyletswyddau statudol eraill i adrodd niwed a pherygl o niwed ac yn benodol y ddyletswydd i atgyfeirio at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i’r rheini sy’n gwneud gweithgaredd rheoledig.

Mae gan unrhyw fudiad sy'n gweithio gyda grwpiau agored i niwed ddyletswydd statudol i atgyfeirio unigolyn at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd dan amgylchiadau penodol. Mae hyn ar wahân i unrhyw gyfrifoldebau i adrodd achosion o niwed neu gam-drin i'r gwasanaethau cymdeithasol, byrddau diogelu neu'r heddlu.

Mae Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006 yn gosod y ddyletswydd gyfreithiol i atgyfeirio gwybodaeth a hefyd yn diffinio beth a olygir wrth weithgaredd rheoledig sef gwaith na chaiff rhywun sydd wedi'i wahardd ei wneud.